Deklaracja dostępności Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 marca 2020 06:25

Przedszkole nr 1 w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 1 w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Bąk, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 57 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtki znajdujące się po dwóch stronach przedszkola, otwierane za pomocą klucza. Odległość od furtek do schodów wynosi 23 metry, następnie trzeba pokonać 6 schodów prowadzących do drzwi wejściowych głównych otwieranych za pomocą domofonu. W przedszkolu nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózku . W holu znajdują się drzwi prowadzące do strefy z szatniami.
  2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Budynek przedszkola jest piętrowy i nie posiada windy osobowej. Aby dostać się na piętro, należy pokonać schody. Brak jest toalety  dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed przedszkolem jest zatoczka parkingowa, która nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,wyznaczone jest miejsce dla dostawców.
  5. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. W przedszkolu oraz online, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

  • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
  • Zostały podjęte działania w celu dostosowania strony do wymagań prawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu - stan na 01.01.2021 r.

Poprawiony: środa, 02 marca 2022 12:46