Uroczyste zako?czenie roku(13 czerwca) Drukuj
┼Ťroda, 15 sierpnia 2012 15:29

,,Dzi? ostatni dzie? w przedszkolu wspˇlnie ra?no mija czas. Jutro dzwonek si? odezwie on do szko?y wezwie nas."

13 czerwca odby?o si? uroczyste Po?egnanie Przedszkola przez najstarsze przedszkolaki, w trakcie ktˇrego dzieci wystawi?y dla rodzicˇw przedstawienie teatralne ,,O weso?ej Ludwiczceö. W drugiej cz??ci spotkania przedstawi?y krˇtki program artystyczny zwi?zany z po?egnaniem przedszkola, ktˇry rozpocz?? si? uroczystym polonezem. Nast?pnie pani Dyrektor wr?czy?a ,,Starszakom" dyplomy uko?czenia przedszkola i pami?tkowe ksi??eczki. Podzi?kowa?a rˇwnie? za wspˇ?prac? rodzicom a tym, ktˇrzy bardzo aktywnie uczestniczyli w ?yciu przedszkola wr?czy?a podzi?kowania.á Na zako?czenie spotkania by? czas na pami?tkowe zdj?cia.

Szybko min??o te cztery beztroskie lata, a ju? po wakacjach nadejdzie czas szkolnych obowi?zkˇw. Jeste?my pewne, ?e nasze przedszkolaki ?wietnie sobie z nimi poradz?, bo s? ciekawe ?wiata, weso?e, otwarte i bardzo samodzielne.

Wszystkim przysz?ym uczniom ?yczymy samych szˇstek!!!