Spotkanie z psychologami (5 stycznia 2012r.) Drukuj
czwartek, 05 stycznia 2012 00:00

W tym dniu zaj?cia pt. ,,Niepe?nosprawni s? w?rˇd nasö w grupie dzieci 5 i 6-letnich prowadzi?y panie psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stalowej Woli. Celem zaj?? by?o kszta?towanie aktywno?ci i empatii dzieci w stosunku do osˇb posiadaj?cych deficyty rozwojowe. Zaj?cia takie s? prowadzone systematycznie raz w miesi?cu.