Najpi?kniejsza kartka bo?onarodzeniowa (29 listopada 2011r.) Drukuj
wtorek, 29 listopada 2011 00:00

Przedszkolaki 5 i 6-letnie wzi??y udzia? w konkursie plastycznym na kartk? bo?onarodzeniow? organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Celem konkursu by?o przybli?enie i zainteresowanie dzieci tradycj? zwi?zan? z Bo?ym Narodzeniem, rozwijanie wyobra?ni plastycznej, prezentacja oraz popularyzacja twˇrczo?ci dzieci?cej, upowszechnianie kultury estetycznej oraz rozwijanie uzdolnie? plastycznych dzieci. Wszystkie dzieci bior?ce udzia? w konkursie otrzyma?y podzi?kowania.