Drukuj
czwartek, 17 listopada 2011 00:00

W miesi?cu listopadzie we wszystkich grupach odby?y si? zaj?cia otwarte, które s? jedn? z form wspó?pracy z rodzicami oraz stanowi? doskona?e uzupe?nienie informacji o pracy wychowawczo – dydaktycznej. Dzi?ki tym spotkaniom rodzice mog? w bezpo?redni i atrakcyjny sposób pozna? wype?niane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy. S? te? doskona?? okazj? do poznawania w?asnego dziecka, obserwowania na tle rówie?ników, oraz oceniania jego wiadomo?ci i umiej?tno?ci. Rodzice bezpo?rednio do?wiadczaj? tego, co robi i jak robi ich dziecko, a tak?e aktywnie w??czaj? si? w tok zaj??. Sprzyja to zrozumieniu i lepszemu rozwi?zywaniu wielu problemów edukacyjno – wychowawczych oraz wzmacnianiu wi?zi rodzinnych.