Andrzejki w przedszkolu (25 listopada 2016r) Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2016 19:26

W pi?tek po obiedzie dzieci z grupy ZUCHY i JASKÓ?KI przenios?y si? w ?wiat wró?b i zabaw andrzejkowych. Dzieci z wielkim zaanga?owaniem wypowiada?y andrzejkowe zakl?cia, bra?y udzia? w ró?nych wró?bach i zabawach przy muzyce.

Za? o godz. 16.00 odby? si? wielki magiczny bal w grupie STOKROTKI. Dzieci wraz z rodzicami  przybyli do przedszkola przebrani – niezliczona rzesza wró?ek, magików, czarownic i czarodziejów. Wszyscy sp?dzili mi?o czas na zabawie i wró?bach. Nie zabrak?o  ustawiania bucików, przek?uwania serduszek z imionami, wró?enia za pomoc? wiruj?cej butelki, mo?na by?o pozna? swoj? przysz?o?? u wró?ek (przebrane mamy), które przygotowa?y dla dzieci ró?ne atrakcje. Wró?by przeplatane by?y ta?cami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Pod koniec zabawy przedszkolaki raczy?y si? s?odkim pocz?stunkiem. Zabawa by?a przednia, dzieci wróci?y do domu w doskona?ych humorach.