,,Las bli?ej nas" (20-23 kwietnia 2015r) Drukuj
poniedziałek, 04 maja 2015 18:54

Od 20 do 23 kwietnia dzieci 4,5 i 6-letnie odwiedzi?y Wystaw? Przyrodniczo- ?owieck? ,,Las bli?ej nasö zorganizowan? w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Dzi?ki le?nikom, pasjonatom ?owiectwa zgromadzono ponad 100 eksponatˇw ptakˇw, zwierz?t i ro?lin wyst?puj?cych w okolicznych lasach. Celem wystawy by?o pobudzenie wra?liwo?ci dzieci na otaczaj?c? nas przyrod?, wprowadzenie w pasjonuj?cy ?wiat le?nej flory i fauny jak rˇwnie? przybli?enie wiedzy o chronionych gatunkach, ptakˇw, zwierz?t i ro?lin wyst?puj?cych w ?rodowisku.