?wi?to Mamy i Taty w Przedszkolu Drukuj
wtorek, 18 czerwca 2013 11:43

22 maja 2013 r.

Dzieci z grupy ,,Jaskó?ki” z okazji Dnia Matki i Ojca zaprezentowali swoim rodzicom krótki program artystyczny oraz przedstawienie pt. ‘’Bracia miesi?ce”. Dzieci wcieli?y si? w ba?niowe postacie, utrwalaj?c przy okazji nazwy miesi?cy i pór roku. Spektakl by? okazj? do zintegrowania grupy oraz pog??bienia wi?zi rodzinnych.

23 maja 2013 r.

23 maja dzieci i rodzice z grupy ,,Zuchy" wystawili bajk? muzyczn? pt. ,,Czerwony Kapturek" w re?yserii Pani Ma?gosi.W bajce wyst?pili rodzice : Czerwony Kapturek - mama Lenki, babcia - mama Karolinki, mama- mama Weroniki, wilk- tata Filipka, gajowy - tata Oliwki, ró?a - mama Karinki, narrator - mama Kacperka.

5 czerwca bajk? t? wystawili rodzice dla wszystkich dzieci z przedszkola z okazji Dnia Dziecka.

24 maja 2013 r.

W grupie dzieci 4 –letnich ,, Stokrotki" odby?o si? uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty. Na tle pi?knie przygotowanej scenerii lasu nasze dzieci wraz z rodzicami przedstawili przygotowan? bajk? ,,Zaczarowany las”. Ka?da posta? bajkowa mia?a na sobie strój odpowiedni do swojej roli, który zosta? przygotowany przez rodziców i nauczycielki. Nast?pnie dzieci recytowa?y wierszyki, ?piewa?y piosenki zwi?zane tematycznie z dniem Mamy i Taty, a tak?e zata?czy?y taniec z kó?kami. Dzieci wr?czy?y swoim rodzicom wykonane w?asnor?cznie laurki. Na koniec rodzice przygotowali dla wszystkich s?odki pocz?stunek.