Spotkanie ze stomatologiem (11 kwietnia2013r.) Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 09:18

W ramach akcji ,,Zdrowe z?bki mamy, bo o nie dbamy” dzieci 3i 4- letnie spotka?y si? w przedszkolu z pani? stomatolog, która t?umaczy?a dzieciom jak wa?na jest higiena jamy ustnej, do czego doprowadza jej brak i w jaki sposób mo?na pomóc chorym z?bkom.  Pani doktor podkre?li?a tak?e rol? prawid?owego od?ywiania - zach?ci?a do spo?ywania warzyw i owoców, do zjadania surówek. Bardzo ch?tnie odpowiada?a na pytania dzieci. Jednym z nich by?o - czy mo?na je?? s?odycze. Oczywi?cie tak, ale nie za cz?sto. Potem nale?y wyszczotkowa? porz?dnie z?bki. I wtedy nadszed? czas na nauk?  mycia z?bków. Na specjalnym modelu uz?bienia pani doktor pokaza?a  w jaki sposób powinno si? prawid?owo szczotkowa? z?by. Nast?pnie dzieci mog?y same po?wiczy? prawid?owe szczotkowanie. Na koniec ka?dy przedszkolak dosta? poradnik Myszki Elinki i kolorowank?.