?wi?to Babci i Dziadka (18 -22 stycznia 2013r) Drukuj
poniedziałek, 28 stycznia 2013 10:04

Kochamy nasze Babcie i Dziadków, na co dzie?, nie tylko od ?wi?ta. Dzi?kujemy za wspólnie sp?dzone chwile.

Uroczyste spotkania z okazji ?wi?ta wszystkich Bab? i Dziadków w grupach m?odszych odby?o si? 18 stycznia. By?y wiersze, piosenki, ta?ce, podzi?kowania, ?yczenia i laurki. Nie zbrak?o tak?e wspólnej zabawy z dziadkami przy muzyce.  Na koniec dzieci zaprosi?y swoje ukochane Babcie i Dziadków na s?odki pocz?stunek przygotowany przez mamy.

W grupach starszych spotkania z Babciami i Dziadkami odby?y si? 21 i 22 stycznia

Grupa III ,,Zuchy” przedstawi?a przygotowane na t? okazj? jase?ka pt,, Kol?dujemy z Babci? i Dziadkiem’’ oraz krótki program artystyczny. W wyj?tkowej atmosferze, dzieci wspaniale odegra?y swoje role. Niejednej babci i dziadkowi, ?ezka zakr?ci?a si? w oku.

W grupie IV ,,Jaskó?ki” licznie przyby?e Babcie i Dziadkowie mieli okazj? podziwia? swoje pociechy w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym. Szcz??liwe i rozpromienione twarze bab? i dziadków po raz kolejny da?y wyraz tego, jak wa?ne s? takie spotkania i chwile sp?dzone wspólnie z wnukami. Na zako?czenie cz??ci artystycznej przedszkolaki wr?czy?y go?ciom upominki. Znalaz?a si? równie? chwila na wspólne zabawy przy muzyce. Po cz??ci artystycznej przedszkolaki zaprosi?y babcie i dziadków na s?odki pocz?stunek.

Wszystkim Babciom i Dziadkom dzi?kujemy za liczne przybycie i jeszcze raz ?yczymy: wszystkiego najlepszego.