Tak powitali?my JESIE? Drukuj
poniedziałek, 08 października 2012 16:49

25 wrze?nia 2012r

Wycieczka do Janowa Lubelskiego

W tym dniu dzieci 4-letnie wraz z rodzicami powita?y jesie? w Janowie Lubelskim. Podczas wycieczki zwiedzi?y wystaw? przyrodnicz? ,,Lasy Janowskie, ekspozycj? taboru le?nej kolejki w?skotorowej. By?y tak?e na Porytowym Wzgrzu, gdzie odwiedzi?y cmentarz partyzancki a pod pomnikiem po?wi?conym poleg?ym partyzantom zapali?y znicze. Nast?pnie wszyscy udali si? do Szklarni stadniny Konika Polskiego. Dzieci mia?y ogromn? frajd? ze spotkania z koz?, ktra chodzi?a i zaczepia?a ka?dego, kto mia? kromk? chleba. Du?? przyjemno?? dzieci mia?y z przeja?d?ki bryczk?,. Na zako?czenie wycieczki wszyscy udali?my si? nad zalew, gdzie podziwiali?my ,,Park linowy

Wycieczka si? uda?a, pogoda dopisa?a, jednym s?owem- by?o ?wietnie.

19 wrze?nia 2012r powitanie jesieni w ???ku Garncarskim

Dzieci z grupy ,,Jask?ki i ,,Zuchy wyjecha?y na wycieczk? do ???ka Garncarskiego. Pi?cio i sze?ciolatki zwiedzi?y zagrod? gospodarza, pozna?y histori? wsi polskiej podczas s?uchania opowie?ci przewodnika. Mia?y okazje zobaczy? r?ne gatunki zwierz?t hodowlanych: kz, kur, g?si, baranw i krlikw. Ogromn? atrakcj? by? przejazd wozem do chaty garncarza, gdzie dzieci mia?y niepowtarzalna okazj? lepienia dzbanuszkw i misek z gliny. Wolny czas sp?dzi?y na zabawach na powietrzu. Na zako?czenie pobytu by?y kie?baski z grila, chleb wiejski ze smalcem i ogrkiem kiszonym. Polska z?ota jesie? przywita?a nas pi?kn? pogod? a dzieci wrci?y radosne do przedszkola.